The landscape of Kaupakuea ahupua‘a showing Pu‘u Ka‘uku